Klauzule informacyjne dla osób biorących udział w rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Treści Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głuskiej 63, 20-380 Lublin. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony danych osobowych pod adresem czesc@malawielkaprzygoda.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. c RODO tj. przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4) Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a tj. udzielonej przez Pani/Pana zgody.

5) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w celu aktualnej rekrutacji a także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę.

6) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy lub do dnia odwołania zgody.

7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10) podanie danych osobowych w zakresie regulowanym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne a w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.

Klauzule informacyjne dla osób otrzymujących informacje handlowe (marketing)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Mała Wielka Przygoda Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głuskiej 63, 20-380 Lublin. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony danych osobowych pod adresem czesc@malawielkaksiazka.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem oraz podmioty przetwarzające

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania swojej zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości przesłania informacji handlowej

Klauzule informacyjne dla Klientów oraz Kontrahentów sklepu malawielkaksiazka.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Mała Wielka Przygoda Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głuskiej 63, 20-380 Lublin. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony danych osobowych pod adresem czesc@malawielkaksiazka.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna: – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy – Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej

3) Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu wyrejestrowania ze sklepu malawielkaprzygoda.pl

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy